algemene voorwaarden Bridgeman

Algemene Voorwaarden | Bridgeman

Algemene Voorwaarden Bridgeman Artikel 1. Definities 1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: § diensten: alle door opdrachtnemer aan de opdrachtgever geleverde producten en diensten waaronder coaching, training en andere vormen van begeleiding, dan wel advisering, alsmede alle andere ten behoeve van de opdrachtgever verrichte werkzaamheden van welke aard dan ook, uitgevoerd in het […]