Algemene Voorwaarden | Bridgeman


Algemene Voorwaarden Bridgeman

Hoofdstuk 1. Algemeen

Artikel 1. Definities
1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
*diensten: alle door opdrachtnemer aan de opdrachtgever geleverde producten en diensten waaronder coaching, (online) training(en) en andere vormen van begeleiding, dan wel advisering, alsmede alle andere ten behoeve van de opdrachtgever verrichte werkzaamheden van welke aard dan ook, uitgevoerd in het kader van een opdracht, waaronder begrepen werkzaamheden die niet op uitdrukkelijk verzoek van opdrachtgever zijn verricht.
* opdrachtgever: de persoon, onderneming of instantie die de opdracht voor de diensten verstrekt en/of indien van toepassing, de persoon die deelneemt aan een begeleidingstraject op het gebied van coaching, training of aanverwante diensten.
*werkzaamheden: de werkzaamheden die Bridgeman in opdracht van de opdrachtgever uitvoert;
* opleiding: de onder de Bridgeman Academy vallende opleidingen die Bridgeman aanbiedt en die de opdrachtgever via de website kan bestellen en kan volgen;
* digitale product: het digitale product, zoals E-book, dat Bridgeman aanbiedt en dat de opdrachtgever via de website kan bestellen;
* website: de website https://bridgeman.nl en www.bridgemanacademy.nl die door Bridgeman wordt beheerd.
*  opdrachtnemer: Bridgeman BV, KvK nr.: 72344393 die deze algemene voorwaarden hanteert voor het aanbieden van diensten.

Artikel 2. Toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij opdrachtnemer diensten aanbiedt of levert. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn
overeengekomen.
2. Niet alleen opdrachtnemer maar ook alle personen of ondernemingen die bij de uitvoering van enige opdracht voor de opdrachtgever zijn betrokken, kunnen op deze algemene voorwaarden een beroep doen.
3. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten van de opdrachtgever.
4. Eventuele inkoop- of andere algemene voorwaarden van de opdrachtgever zijn niet van toepassing, tenzij deze door opdrachtnemer uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.
5.  Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.
6. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.
7. Indien één of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Opdrachtgever en opdrachtnemer treden alsdan in overleg om een nieuwe bepaling ter vervanging van de nietige of vernietigde bepaling overeen te komen, zoveel mogelijk in overeenstemming met het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling

Artikel 3. Offertes
1. De door opdrachtnemer gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 30 dagen na de datum ervan, tenzij anders aangegeven. Opdrachtnemer is slechts aan een offerte gebonden indien de aanvaarding hiervan door de opdrachtgever schriftelijk binnen 30 dagen zonder voorbehoud of wijziging wordt bevestigd, inclusief een schriftelijke bevestiging van de acceptatie van deze algemene voorwaarden.
2. De prijzen in de genoemde offertes zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven.
3. Offertes zijn gebaseerd op de door opdrachtgever aan opdrachtnemer verstrekte informatie. Opdrachtnemer mag uitgaan van de juistheid hiervan en zal zijn aanbieding hierop baseren.
4. De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van de offerte door opdrachtgever als bedoeld in de laatste volzin van
artikel 3 lid 1. Voorts komt de overeenkomst tot stand indien opdrachtnemer een tussen opdrachtgever en opdrachtnemer gemaakte afspraak schriftelijk bevestigt of indien de opdrachtnemer een aanvang maakt met de door de opdrachtgever middels de opdrachtbevestiging opgedragen werkzaamheden

Artikel 4. Uitvoering van de overeenkomst
1. Een bindende overeenkomst conform artikel 3 houdt voor de opdrachtnemer een inspanningsverplichting in en expliciet geen resultaatsverplichting. Opdrachtnemer is gehouden de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit te voeren.
2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft opdrachtnemer het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
3. De opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om werkzaamheden te laten verrichten door derden indien de in de overeenkomst beoogde adviseur, trainer of coach door onvoorziene omstandigheden niet beschikbaar is.
4. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan opdrachtnemer aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan opdrachtnemer worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan opdrachtnemer zijn verstrekt, heeft opdrachtnemer het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten in redelijkheid aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
5. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat opdrachtnemer is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/ of onvolledige gegevens.

Artikel 5. Contractsduur en opzegging
1. De overeenkomst eindigt op het moment dat de prestatie is geleverd én beide partijen alle uit de overeenkomstig voortvloeiende verplichtingen zijn nagekomen.

Artikel 6. Wijziging van de overeenkomst
1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke
uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen de overeenkomst tijdig en in overleg dienovereenkomstig aanpassen;
2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Opdrachtnemer zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
3. Indien wijziging of aanvulling van de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, zal opdrachtnemer de opdrachtgever hierover tevoren inlichten.
4. Indien een vast honorarium is overeengekomen zal opdrachtnemer daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft, waarna opdrachtgever gehouden is om het gewijzigde honorarium te voldoen.

Artikel 7. Geheimhouding
1. Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar hebben verkregen. Informatie geldt bij voorbaat als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

Artikel 8. Intellectuele eigendom
1. Voor zover auteurs-, merk-,modellen,- handelsnaam-, of andere rechten van intellectuele eigendom berusten op de door opdrachtnemer ter uitvoering van de overeenkomst geleverde diensten, is en blijft opdrachtnemer houder respectievelijk eigenaar van deze rechten. De opdrachtgever mag de stoffelijke dragers van deze rechten uitsluitend gebruiken voor het doel waartoe deze aan de opdrachtgever verstrekt zijn, deze niet vermenigvuldigen en auteurs-,merk-, model-,handelsnaam-, en andere aanduidingen niet wijzigen of verwijderen.
2. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om de bij de uitvoering van de werkzaamheden opgedane kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 9. Betaling
1. Het honorarium van opdrachtnemer bestaat tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen uit een vooraf bepaald vast bedrag per prestatie c.q. per geleverde dienst en/of kan worden berekend op basis van uur- of dagtarieven.
2. Alle honoraria zijn exclusief heffingen van overheidswege zoals omzetbelasting (B.T.W.) alsmede exclusief reis- en andere onkosten ten behoeve van opdrachtgever gemaakt, waaronder begrepen maar niet beperkt tot declaraties ten behoeve van de overeenkomst ingeschakelde derden.
3. Betaling dient tenzij schriftelijk anders overeengekomen te geschieden binnen 8 dagen na factuurdatum, op een door opdrachtnemer aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd. Betaling zal plaatsvinden zonder aftrek, verrekening of opschorting uit welke hoofde dan ook.
4. Indien de opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet uiterlijk op de vervaldag heeft betaald, dan is opdrachtnemer gerechtigd alle ten behoeve van de opdrachtgever te verrichten werkzaamheden met onmiddellijke ingang op te schorten, zonder dat hij daarvoor op enige wijze jegens de opdrachtgever schadeplichtig kan worden gehouden.
5. Indien de opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet uiterlijk op de vervaldag heeft betaald, dan zal hij in gebreke worden gesteld door opdrachtnemer en zal hij nogmaals in de gelegenheid worden gesteld om de factuur binnen 8 dagen na de vervaldag te voldoen, bij gebreke waarvan opdrachtnemer in verzuim is. In zulks geval is opdrachtnemer gerechtigd om de overeenkomst onmiddellijk te ontbinden, zonder enige aansprakelijkheid jegens opdrachtgever. opdrachtgever is dan aansprakelijk voor de door opdrachtnemer geleden schade.
6.  Indien er wordt afgesproken dat er door opdrachtgever in termijnen kan worden betaald, dient het volledige bedrag vóór de helft van de duur van de training te worden voldaan mits anders afgesproken.
7. Ingeval van betalingsverzuim is de opdrachtgever voorts een vertragingsrente verschuldigd over de openstaande vorderingen gelijk aan de wettelijke rente.
8. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de opdrachtgever zullen de vorderingen van opdrachtnemer jegens opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar zijn en daarnaast zal opdrachtnemer gerechtigd zijn om de overeenkomst met opdrachtgever onmiddellijk te ontbinden, zonder enige aansprakelijkheid jegens opdrachtgever.
9. Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
10. Opdrachtnemer is gerechtigd om voor aanvang van haar werkzaamheden betaling (of daarmee gelijk te stellen zekerheid) te eisen, zoals maar niet beperkt tot een door opdrachtgever te voldoen voorschot.
11. Ingeval er meerdere opdrachtgevers zijn, is elke opdrachtgever jegens opdrachtnemer hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het totale factuurbedrag in geval de werkzaamheden ten behoeve van al deze opdrachtgevers zijn verricht.

Artikel 10. Incassokosten
1. Ingeval opdrachtgever in verzuim is , is opdrachtnemer om zijn vordering langs gerechtelijke weg te incasseren. In dat geval is de opdrachtgever naast de verschuldigde hoofdsom en rente, tevens gehouden alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten te vergoeden. Daaronder zullen steeds zijn begrepen de kosten van incassobureaus, alsmede de kosten en honoraria van deurwaarders en advocaten, ook indien deze de in rechte toe te wijzen proceskosten overschrijden. De vergoeding van gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten bedraagt tenminste 15% van de verschuldigde hoofdsom.

Artikel 11. Aansprakelijkheid
1. Opdrachtnemer zal de overeenkomst met opdrachtgever naar beste inzicht en vermogen uitvoeren op basis van een inspanningsverbintenis en uitdrukkelijk niet op basis van een resultaatsverbintenis.
2. Opdrachtnemer kan door opdrachtgever enkel financieel aansprakelijk worden gesteld voor de door opdrachtgever tijdens een coaching sessie op een door opdrachtnemer verzorgde locatie geleden zaakschade en/of  letselschade indien deze toe te rekenen is aan een handelen dan wel nalaten van opdrachtnemer. Opdrachtnemer zal nimmer aansprakelijk zijn voor zoekraken dan wel beschadiging van zaken indien dit niet aan opdrachtnemer toe te rekenen is.
3.  In geval opdrachtnemer aansprakelijk gehouden kan worden overeenkomstig artikel 11.2, dan is aansprakelijkheid van opdrachtnemer (inclusief eventuele werknemers, vennoten en personen waarmee opdrachtnemer een samenwerkingsverband heeft gesloten),  wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst, of onrechtmatige daad, of gebaseerd op enige andere rechtsgrond, beperkt tot het vergoeden van enkel de directe schade van de opdrachtgever – waaronder uitdrukkelijk niet begrepen immateriële schade en/of bedrijfsschade, met inbegrip van winstderving –  beperkt tot het door de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar van Opdrachtnemer te dier zake uitgekeerde bedrag, vermeerderd met haar eigen risico onder die verzekering.
4. Indien, om welke reden dan ook, geen verzekeringsuitkering plaatsvindt, is de aansprakelijkheid van opdrachtnemer jegens opdrachtgever beperkt tot het honorarium van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft en in geval dat in rechte geen standhoudt, dan is de maximale aansprakelijkheid van opdrachtnemer gelimiteerd tot een bedrag van 5.000,-.
5. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk jegens opdrachtgever indien de ontstane schade het gevolg is van een doen of nalaten c.q. onvoorzichtigheid van opdrachtgever of indien opdrachtgever niet de instructies van opdrachtnemer volgt.

Artikel 12. Annulering/ beëindiging van de overeenkomst
Bij opleidingen, trainingen of coachtrajecten
1. Opdrachtnemer heeft het recht om zonder opgave van reden een cursus, training, begeleidings-of coachingstraject te annuleren of deelname van een opdrachtgever te weigeren dan wel de door de opdrachtgever aangewezen deelnemer te weigeren, in welke gevallen de opdrachtgever recht heeft op terugbetaling van het volledige door deze aan opdrachtnemer betaalde bedrag.
2. De opdrachtgever van een cursus, training, begeleidings-of coachingstraject heeft het recht deelname aan of de opdracht voor een cursus, training, begeleidings- of coachingstraject schriftelijk te annuleren. Het is de verantwoordelijkheid van opdrachtgever om zich ervan te vergewissen dat het schrijven ook daadwerkelijk is ontvangen door opdrachtnemer.
3. Annulering door de opdrachtgever van de opdracht kan tot 9 weken voor aanvang van de cursus, training, begeleidings-of coachingstraject kosteloos geschieden, tenzij opdrachtnemer kosten heeft moeten maken ten behoeve van de opdracht welke hij niet meer kosteloos kan annuleren. In zulks geval is opdrachtgever verplicht om (een deel van) deze kosten te voldoen. Wil je naar een andere datum verplaatsen rekenen wij 35,- administratiekosten.
4. Bij annulering binnen 8 weken tot en met 2 weken voor aanvang van de cursus, training, begeleidings-of coachingstraject is opdrachtnemer gerechtigd om 50% van het bij de opdracht overeengekomen bedrag in rekening te brengen en bij annulering binnen 2 weken het volledige bedrag. Opdrachtgever is in beide gevallen gehouden om ook de door opdrachtnemer ten behoeve van de opdracht gemaakte kosten welke hij niet meer kan terugvorderen van de betreffende derde(n) te vergoeden.
5. Ingeval de opdrachtgever dan wel de door de opdrachtgever aangewezen deelnemer na aanvang van de cursus, training, begeleidings-of coachingstraject de deelname tussentijds beëindigt of daaraan anderszins niet deelneemt, heeft de opdrachtgever geen recht op enige terugbetaling van niet-genoten onderdelen van de cursus, training, begeleidings-of coachingstraject, tenzij de bijzondere omstandigheden van het geval, naar het oordeel van opdrachtnemer, anders rechtvaardigen.
5. Een individueel begeleidings- of coachingsgesprek kan niet kosteloos worden afgezegd of verplaatst, tenzij opdrachtnemer hiermee instemt. Bij afzegging of verplaatsing is opdrachtnemer gerechtigd om het volledige tarief dat is afgesproken voor het gesprek in rekening te brengen met een minimum van 80 euro. Indien de opdrachtgever dan wel de aangewezen deelnemer niet op het geplande gesprek verschijnt, worden dezelfde tarieven gehanteerd.
6. Als één der partijen wezenlijk tekortschiet in de nakoming van haar verplichtingen en na hier uitdrukkelijk door de andere partij op gewezen te zijn, deze verplichting niet binnen een redelijke termijn alsnog nakomt, is de andere partij bevoegd de overeenkomst te beëindigen zonder dat de beëindigende partij de tekortkomende partij enige vergoeding verschuldigd is. De tot de beëindiging geleverde prestaties worden op de overeengekomen wijze betaald.

Artikel 13. Onuitvoerbaarheid van de opdracht
1. Indien één van de partijen wordt getroffen door een situatie van overmacht zal deze daarvan onmiddellijk mededeling doen aan de andere partij. Partijen zullen in overleg tot een redelijke oplossing trachten te komen.
2. Opdrachtnemer heeft het recht de overeengekomen werkzaamheden op te schorten indien hij door omstandigheden, welke buiten zijn invloedsfeer liggen of waarvan hij bij het sluiten der overeenkomst niet op de hoogte was of kon zijn, tijdelijk verhinderd is zijn verplichtingen na te komen.
3. Stakingen en werkonderbrekingen, weersinvloeden, diefstal of op elke wijze verloren gaan van materialen zijn in ieder geval omstandigheden als in het vorige lid bedoeld.
4. Indien de nakoming blijvend onmogelijk wordt kan de overeenkomst worden ontbonden voor dat deel dat nog niet is nagekomen. Opdrachtgever heeft in dat geval geen recht op vergoeding van de ten gevolge van de ontbinding geleden schade.

Retraites (lesweken)
Neemt u deel aan een retraite (lesweek) van Bridgeman, dan gelden de bovenstaande annuleringsvoorwaarden zoals in artikel 12 omschreven. Als deelnemers besluiten zich vrijwillig terug te trekken dan hebben zij recht op terugbetaling van ten hoogste een deel van de verschuldigde deelnamekosten. Is het vanwege ziekte of overlijden van naaste familie, dan dient de annulering verhaald te worden op de annuleringsverzekering.

Artikel 14. Persoonsgegevens
1. Door het aangaan van een overeenkomst met opdrachtnemer wordt aan opdrachtnemer toestemming verleend voor automatische bewerking van de uit de overeenkomst verkregen persoonsgegevens. Deze persoonsgegevens zal opdrachtnemer uitsluitend gebruiken voor haar eigen activiteiten.

Artikel 15. Geschillenbeslechting
1. Op iedere overeenkomst tussen opdrachtnemer en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing;
2. Geschillen voortvloeiende uit overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn zullen worden onderworpen aan de bevoegde rechter van het arrondissement waarbinnen opdrachtnemer gevestigd is.

 

 

 

HOOFDSTUK 2: OPLEIDING EN DIGITALE PRODUCTEN

Artikel 1 Productspecificaties en fouten
1. De wezenlijke kenmerken van opleidingen en digitale producten van Bridgeman (Academie) zijn omschreven op de website.
2. Bridgeman (Academie) kan niet gebonden worden aan schrijf- of typefouten op de website.
3. Het assortiment aan online producten en/of diensten dat op de website wordt aangeboden kan worden gewijzigd.

Artikel 2 Gebruiksvoorwaarden
1. Bij gebruik van de website dient de opdrachtgever zich op te stellen conform hetgeen van een verantwoordelijke en zorgvuldige internetgebruiker verwacht mag worden.
2. Het is de opdrachtgever niet toegestaan de beveiligingsapplicaties op de website te omzeilen dan wel te kraken.
3. Het is de opdrachtgever niet toegestaan de website op een dergelijke wijze te gebruiken dat daardoor de juiste werking van computersystemen van Bridgeman (Academie)  of derden wordt aangetast dan wel dat daardoor andere gebruikers van de website worden gehinderd respectievelijk belemmerd.

Artikel 3. Totstandkoming van de overeenkomst
1 De overeenkomst komt tot stand nadat de opdrachtgever het bestelproces via de website succesvol heeft doorlopen.
2. De overeenkomst kan pas via de website tot stand komen nadat de opdrachtgever heeft aangeklikt dat hij akkoord gaat met deze algemene voorwaarden.
3. Nadat de overeenkomst via de website tot stand is gekomen, stuurt Bridgeman (Academie)  een bevestigingse-mail naar de opdrachtgever. Indien de opdrachtgever geen bevestigingse-mail heeft ontvangen, dan dient de opdrachtgever contact op te nemen met Bridgeman (Academie) .

Artikel 4. Herroepingsrecht
1. Aangezien de opleiding en de digitale producten zaken betreffen met een digitale inhoud is het herroepingsrecht op de bestelde opleiding of op het bestelde digitale product niet van toepassing, mits de levering van de opleiding en/of het digitale product is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van de opdrachtgever en de opdrachtgever heeft verklaard dat hij daarmee afstand doet van zijn herroepingsrecht.
2. Indien de opdrachtgever geen uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven voor de aanvang van de levering van de opleiding en/of het digitale product en de opdrachtgever geen afstand heeft gedaan van zijn herroepingsrecht, dan zal Bridgeman (Academie)  pas overgaan tot de levering van de opleiding of het digitale product nadat de ontbindingstermijn van 14 dagen is verstreken.

Artikel 5. Opleiding en account
1.
De opleiding wordt via de academie ter beschikking gesteld. De opdrachtgever kan via zijn account op de academie de opleiding volgen.
2. Afhankelijk van de aangeschafte cursus/opleiding is de gehele inhoud in één keer beschikbaar of druppelen de modules periodiek.
3. De opdrachtgever is te allen tijde verantwoordelijk voor zijn account op de website en academie en inloggegevens. De opdrachtgever dient zijn inloggegevens zorgvuldig voor zichzelf te houden en deze inloggegevens in geen enkel geval door te geven aan derden. Indien de opdrachtgever constateert dat een derde ongeautoriseerd gebruik maakt van zijn inlogcodes, dan dient de opdrachtgever Bridgeman (Academie)  daarvan onverwijld in kennis te stellen.
4. Bridgeman (Academie)  garandeert niet dat de academie zonder onderbrekingen of zonder fouten werkt. De opdrachtgever erkent dat toegang tot de academie onderbroken kan worden door diverse redenen. Bridgeman (Academie)  is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit deze tijdelijke onderbreking van de academie waardoor de opdrachtgever tijdelijk de opleiding niet kan volgen. Bridgeman (Academie)  zal echter pogen een volledige continuïteit van de beschikbaarheid van de academie te leveren en binnen aanvaardbare termijnen de onderbreking te herstellen.

Artikel 6 Prijzen, facturatie Bridgeman (Academie) Bridgeman (Academie)  en betaling
1. De op de website vermelde prijzen zijn exclusief btw en in euro’s. Tenzij anders aangegeven.
2. Voor de bestelde opleiding of het bestelde digitale product stuurt Bridgeman (Academie)  een factuur via de e-mail.
3. De opdrachtgever kan de bestelling die via de website geplaatst is op de volgende wijzen betalen:  via IDeal, via Bancontact en andere reguliere betaalmethodes.
4. In het geval van een termijnbetaling/abonnement legt de opdrachtgever door middels van de eerste betaling via iDeal of Bancontact een mandaat af waardoor volgende termijnen via SEPA mogen worden geïncasseerd.

HOOFDSTUK 3: COMMUNITY

Artikel 1 Toegang, registratie en Lidmaatschap
1. Bij het afnemen van een (dan wel niet betaald) product krijgt de afnemer automatisch toegang tot de aan dit product gekoppelde groep in de community (indien van toepassing)
2. Het Lidmaatschap is individueel, persoonlijk en niet overdraagbaar.
3. De toegestuurde logincode en het wachtwoord zijn strikt persoonlijk en vertrouwelijk, en het Lid dient hier zorgvuldig mee om te gaan. Meer in het bijzonder mogen de logincode en het wachtwoord niet aan derden ter beschikking worden gesteld of op enigerlei wijze openbaar worden gemaakt.
4. Het Lid is volledig verantwoordelijk en aansprakelijk voor al het gebruik van zijn logincode en wachtwoord en voor alle handelingen die via zijn Account worden verricht.

Artikel 2. Het gebruik van de Community
1. Het Lidmaatschap van Bridgeman (Academie)  heeft tot doel in persoonlijk contact te komen met andere Leden. De door het Lid op zijn Account verstrekte informatie dient met dit doel verband te houden. Het is niet toegestaan een Account te gebruiken voor andere doeleinden, voor het verrichten van onrechtmatige handelingen, het plegen van strafbare feiten en/of voor handelingen die, naar de mening van Bridgeman (Academie) , in strijd zijn met algemeen geldende normen en waarden.
2. Het Lidmaatschap van de community van Bridgeman (Academie) , is voor eigen risico van het Lid. Dat wil zeggen dat het Lid zelf verantwoordelijk is voor, onder andere, de mate waarin hij/zij persoonlijke informatie verstrekt aan andere Leden, al dan niet ingaat op reacties van andere Leden, rechtstreeks zijn/haar contactgegevens ter beschikking stelt aan andere Leden, andere Leden al dan niet ontmoet en relaties met een ander Lid aangaat of verbreekt.
3. Het Lid zal zich bij het gebruik van de community, en alle communicatie die hij verstuurt via de door Bridgeman (Academie)  of namens geboden faciliteiten onder meer onthouden van:

 • het plegen van inbreuk op (intellectuele eigendoms-)rechten van derden (waaronder begrepen maar niet beperkt tot auteursrechten, merkrechten en databankrechten);
 • het plegen van (virtuele) diefstal;
 • het verspreiden van geheime of vertrouwelijke informatie;
 • het verspreiden van onrechtmatige of strafbare teksten en/of beeld- en geluidsmateriaal, waaronder racistische uitingen, (kinder-)porno, crimineel dataverkeer, beledigende uitingen en zogenaamde mailbommen;
 • het doen van obscene dan wel (suggestieve) seksuele uitlatingen;
 • het gebruik van de gegevens van andere Leden voor andere doeleinden dan waarvoor deze zijn bestemd, waaronder het verstrekken van deze gegevens aan derden of het versturen van spam, kettingbrieven of mailings met een commercieel karakter;
 • het plegen van computervredebreuk (‘hacken’);
 • het vernielen, beschadigen of onbruikbaar maken van systemen of geautomatiseerde werken en software van anderen;
 • het verspreiden van virussen of het anderszins opzettelijk verstoren van communicatie of gegevensopslag;
 • het zich door middel van valse sleutels, valse codes en valse hoedanigheden verschaffen van toegang tot de Content en/of de Gebruikerscontent;
 • het anderszins (al dan niet opzettelijk) nadelig beïnvloeden of verstoren van het gebruik van de website(s) van Bridgeman (Academie) , door andere Leden.
 • Het is Leden bij het gebruik van de community van Bridgeman (Academie) , en alle communicatie die zij versturen via de door of namens Bridgeman (Academie)  geboden faciliteiten voorts niet toegestaan:
 • direct of indirect contactgegevens zoals telefoonnummers, straatadressen, achternamen, URL’s, e-mailadressen of andere persoonlijk herleidbare informatie in een Profiel op te nemen;
 • verzoeken ter verkrijging van contactgegevens te doen aan andere Leden;
 • binnen 24 uur meer dan drie berichten te versturen naar hetzelfde Lid, zonder eerst van het betreffende Lid antwoord of toestemming daarvoor te hebben gekregen;
 • zonder toestemming foto’s van seksuele aard, jeugdfoto’s, groepsfoto’s, foto’s van dieren of foto’s van andere mensen dan het Lid zelf op een Profiel te publiceren;
 • een Profiel te gebruiken als blog, column of daarop anderszins teksten of afbeeldingen te plaatsen die niet direct of indirect gericht zijn op het onderwerp van de groep;
 • een valse identiteit aan te nemen c.q. zich als een ander voor te doen;
 • de community van Bridgeman (Academie) , op enigerlei wijze te gebruiken voor het adverteren voor diensten of producten (tenzij expliciet aangegeven), of voor enig ander (commercieel) doel dat niet in overeenstemming met het doel van de community van Bridgeman (Academie) , is.
 • Profielen dienen eerlijke en correcte informatie over het Lid te bevatten en mogen niet misleidend zijn. De op een Profiel geplaatste informatie dient door het Lid actueel te worden gehouden en in geval van feitelijke wijzigingen onverwijld te worden aangepast of bijgewerkt.
 • Bridgeman (Academie)  is gerechtigd om alle Profielen te controleren en is tevens gerechtigd om bij constatering van gebruik van de community van Bridgeman (Academie) , in strijd met het bepaalde in deze Gebruiksvoorwaarden zonder opgave van redenen, zonder voorafgaande waarschuwing of ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst een Profiel te wijzigen, weigeren of verwijderen, een Account tijdelijk of definitief te blokkeren, een Lid tijdelijk of definitief de toegang tot de community van Bridgeman (Academie) , te ontzeggen en/of het Lidmaatschap te beëindigen.

Artikel 3 Privacy
1. Het privacybeleid van Bridgeman (Academie)  zoals beschreven in de Privacyverklaring maakt integraal deel uit van deze gebruiksvoorwaarden.

Artikel 4  Intellectueel eigendom
1.
Het Lid staat er voor in dat de door hem op de community van Bridgeman (Academie) , geplaatste Gebruikerscontent geen inbreuk maakt op (intellectuele eigendoms-)rechten van derden en vrijwaart Bridgeman (Academie)  zowel in als buiten rechte voor alle aanspraken van derden ter zake en voor alle schade (inclusief alle kosten) die Bridgeman (Academie)  in verband met dergelijke aanspraken lijdt.
2. Door het uploaden van Gebruikerscontent geeft het Lid Bridgeman (Academie)  het onherroepelijke recht om deze Gebruikerscontent zonder betaling van enige vergoeding aan het Lid openbaar te maken, te bewerken, te verveelvoudigen, te kopiëren en/of anderszins te (her)gebruiken in het kader van de diensten van Bridgeman (Academie) , waaronder begrepen maar niet beperkt tot het mailings, nieuwsbrieven en dergelijke.
3. Het is Leden zonder de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van de rechthebbende(n) niet toegestaan om door derden op de community van Bridgeman (Academie) , gepubliceerde Gebruikerscontent op enige wijze openbaar te maken, te bewerken, te verveelvoudigen, te kopiëren of anderszins te (her)gebruiken.

HOOFDSTUK 4: APP

Artikel 1: Algemeen
1. De app is een alternatieve manier voor het bezoeken van de website Bridgemanacademy.com Voor de app gelden daarom dezelfde voorwaarden als hoofdstuk 2 en 3.
2. De app kan gedownload worden op Android devices (via Google Play) of Apple devices (via de App Store) mits het device voldoet aan de minimale voorwaarden.
3. Bridgeman (Academie)  garandeert niet dat de app op ieder apparaat foutloos werkt en kan hier ook niet in alle gevallen ondersteuning op bieden.
4. Het gebruiken van de app is een extra optionele service. Deelnemers kunnen altijd uitwijken naar een normale webbrowser om https://www.bridgemanacademy.com te bezoeken.
5. Het gebruik van de app is op eigen risico.

Artikel 2 Beëindiging van het Lidmaatschap
1. Een lid heeft te allen tijde de mogelijkheid om groepen uit de community te verlaten. Wanneer een lid in geen enkele groep meer zit, is er geen lidmaatschap tot de community.
2. Het lid behoudt na het vrijwillig verlaten van de bijbehorende groep wel toegang tot eventuele cursussen of andere online content.
3. Bridgeman is gerechtigd, naar haar eigen discretie, om een Lidmaatschap zonder nadere aankondiging of ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien:

  1. het Lid een of meer van zijn verplichtingen uit hoofde van deze Gebruikersvoorwaarden of anderszins, niet, niet behoorlijk of niet volledig nakomt;
  2. het Lid handelt in strijd met wettelijke voorschriften;
  3. het Lid verdacht wordt van, dan wel veroordeeld is wegens het plegen van een strafbaar feit;
  4. het Lid onder curatele is gesteld, onder bewind is gesteld, in aanmerking is gekomen voor schuldsanering, dan wel het aannemelijk is dat het Lid anderszins niet aan de uit het Lidmaatschap voortvloeiende verplichtingen kan voldoen;
  5. Bridgeman naar haar oordeel één of meerdere gegronde klachten over het gedrag van het Lid op de community van Bridgeman Academie heeft ontvangen;
 1. In geval van beëindiging van het Lidmaatschap door Bridgeman is Bridgeman gerechtigd eventuele bestanden van het Lid onmiddellijk te verwijderen en hem verdere toegang tot de community te onthouden.
  5. Wanneer Bridgeman wegens overmacht gedurende een periode langer dan een maand niet aan zijn verplichtingen jegens een Lid kan voldoen, is Bridgeman gerechtigd het Lidmaatschap te beëindigen middels een daartoe strekkende schriftelijke verklaring of e-mail aan dat Lid.
  6. Beëindiging van het Lidmaatschap in overeenstemming met het in dit lid bepaalde leidt nimmer tot enige aansprakelijkheid van Bridgeman en laat onverlet enige vordering van Bridgeman op het betreffende Lid.
  7. Indien het lidmaatschap een betaalde overeenkomst betreft, zullen de gekozen termijnen automatisch worden geïncasseerd. Het Lid kan haar lidmaatschap per e-mail opzeggen aan het einde van de het huidige betaaltermijn met inachtneming van een opzegtermijn van 30 dagen.

 

 

Copyright © Bridgeman (Academie)

Deel dit!