Verantwoording Bridgeman Foundation | Bridgeman Foundation

Om aan de ‘ANBI-status’ te voldoen zijn we verplicht om elk jaar informatie over de structuur en de doelen van onze organisatie openbaar te maken via onze website, alsmede inzicht te geven in het financieel overzicht van het voorafgaand jaar.

Stichting Bridgeman Foundation, Zwolle
Fiscaal nummer: 856609390

Bridgeman Foundation zet zich in voor dieren en mensen in moeilijke omstandigheden en/ of situaties. De stichting zamelt donaties in voor projecten die bijdragen aan het welzijn van dieren en betere leefomstandigheden voor mensen onderaan de maatschappij (voor kinderen in het bijzonder). Daarnaast werken Bridgeman coaches via de stichting met o.a. slachtoffers van loverboys en oorlogsveteranen.

Bridgeman Foundation brengt de donaties eigenhandig naar het betreffende project.

De foundation is opgericht in 2016.

Verantwoording: jaarrekening 2020

Visie

De mensheid bevindt zich midden in de grootste transitie van de afgelopen 3000 jaar.. In profetieën uit de meeste oude tradities valt te lezen dat er een verandering in het collectief bewustzijn plaatsvindt van nemen naar geven,, van angst naar liefde,, van m acht naar compassie.. Deze omslag is hard nodig,, het is vijf voor twaalf op planeet aarde..

Volgens schatting van de Verenigde Naties zijn we hard op weg naar 9 mi ljard wereldbewoners in 2050.. Al s je je bedenkt dat er in het jaar 1804 1 miljard mensen waren dan zie j e de exponentiële groei die de wereldbevolking maakt.. De groei zit met name in de onderste regionen van de maatschappij.. Enorme krottenwijken ontstaan rondom steden in ontwikkelingslanden.. Met als gevolg:: gebrek aan voedsel en water,, g ebrekkige riolering,, huisvuilbeheer en infra structuur.. Beperkte werkgelegenheid en gebrek aan onderwijs en geneeskunde.. Deze factoren werken criminaliteit,, mensenhandel en het schenden van mensenrechten in de hand.. Er zijn volgens de VN 27 miljoen slaven op deze planeet en mensenhandel heeft een geschatte omzet van 1,5 miljard dollar wereldwijd.. Miljarden mensen leven ver onder bestaansniveau.. Per jaar worden er 6,5 miljard dieren op gruwelijke wijze gehouden en geslacht in de bio – industrie.. Het oude bewustzijn van nemen,, angst en macht voert een achterhoede gevecht..

Bridgeman Foundation is gebaseerd op het principe dat er op deze planeet genoeg is voor iedereen en streeft het einde van lijden en een wereld in harmonie na . De enorme verschillen tussen rijk en arm zijn niet nodig.. E lke dag worden enorme hoeveelheden voedsel door Westerse supermarktketens vernietigd omdat het over datum of beschadigd is.. Ontelbare hoeveelheden materiaal en consumptieartikelen worden als afval verwijderd.. Maar ook geld is hard nodig voor stichtingen di e werken bijvoorbeeld in krottenwijken en op vuilnisbelten,, om mensen uit de meest uitzichtloze situaties te helpen.. Door een ander verdelingsmodel te hanteren is het voor ieder mens op aarde mogelijk om een redelijk tot goed bestaan te hebben..

Projecten van Bridgeman Foundation kenmerken zich het creëren van bewustzijn en het delen van rijkdom . Voorbeelden van projecten met betrekking tot bewustwording zijn:: De documentaire More than a pipeline over de onderdrukking van de Sioux indianen in Noord Amerika,, Project Vlees!! dat bewustzijn vraagt voor de effecten van vleesconsumptie in Nederland en droomreizen naar Italië voor jongeren met problematiek.. Het delen van rijkdom wordt gekenmerkt door projecten als:: Het inzamelen van gebruikte hoorapparaten voor dove

kinderen in ontwikkelingslanden en het inzamelen van financiële donaties ten behoeve van educatie voor de allerarmsten.. Bridgeman Foundation gaat a ls het even kan zelf op locatie te werk,, zo weten donateurs waar hun middelen naartoe gaan en zien ze direct effect van hun giften..

Missie

Bridgeman Foundation zet zich in voor mensen,, dieren,, natuur en Moeder aarde in moeilijke omstandigheden en// of situaties.. De stichting voert projecten uit die maatschappelijk bewustzijn creëren of vergroten en zamelt donati es in voor projecten die bijdragen aan het welzijn van mensen,, dieren , natuur en Moeder aarde..

Concrete projecten

Bridgeman Foundation zet zich in voor dieren en mensen in moeilijke omstandigheden en// of situaties. Vanuit deze missie worden projecten aangemeld en geselecteerd.

2017: Realisatie van documentaire More than a pipeline over de onderdrukking van de Sioux indianen in Noord Amerika. www.morethanapipeline.com

2017: Jongerenreis naar Italië.
Acht jongeren met gedragsproblemtiek hebben een droomreis van vijf dagen naar het landgoed van Stichting Bisonte in Italië. Onder begeleiding van vier Bridgeman coaches gaan deze jongeren een transformatie – en bewustwordingsproces door.

2018: Realisatie van Project Vlees! Documentaire, boek en online portaal om aandacht te vragen voor de gevolgen van vleesconsumptie in Nederland. www.vleesdefilm.nl

Voor verdere concrete projecten die lopen of nog gaan lopen, verwijzen we door naar de volgende link op de website van de Bridgeman Foundation.

Sterkten en zwakten

Sterkten:

• Bridgeman Foundation komt voort uit Bridgeman , maar beiden zijn onafhankelijk van elkaar. Bridgeman houdt zich bezig met persoonlijke en bewustzijnsontwikkeling, o.a. ook in het bedrijfsleven. Dit levert een netwerk op van mogelijke donateurs voor de financiering van de projecten.

• De coaches die via Bridgeman opgeleid worden, worden als vrijwilliger ingezet voor de projecten van de Bridgeman Foundation.

• Bridgeman Foundation ziet bewustwording van mensen als de sleutel tot blijvende positieve verandering in de wereld. De medewerkers van Bridgeman Foundation werken zelf ook aan hun bewustwording. Alleen dan kunnen zij mens en dier aan de onderkant van de maatschappij werkelijk dienen.

• Bridgeman Foundation ziet erop toe dat de projecten zorgvuldig gekozen worden,, de donaties en sposorgelden bij de beoogde doelgroep terecht komen en de projecten een blijvend resultaat hebben.

Zwakten

• Op dit moment is de Bridgeman Foundation afhankelijk van het netwerk van donateurs van uit Bridgeman.. Er zijn meerdere mogelijkheden voor geldstromen.

• Er zijn vele projecten mogelijk binnen de missie van de Bridgeman Foundation. Omdat de financiering van alle projecten en de beschikbaarheid van de juiste mensen beperkt is, zoekt Bridgeman Foundation naar uitbreiding van middelen en project medewerkers.

• De Bridgeman Foundation, opgericht medio 2016, is nog nieuw en onbekend in Nederland en de wereld. Door me er bekendheid kan de stichting meer geldstromen aanboren voor de financiering van haar projecten.

Bewaren

Informatie over de foundation

Stichting Bridgeman Foundation
Van Karnebeekstraat 103, 8011 JE Zwolle
Fiscaal nummer: 856609390

Bridgeman Foundation zet zich in voor dieren en mensen in moeilijke omstandigheden en/ of situaties. De stichting zamelt donaties in voor projecten die bijdragen aan het welzijn van dieren en betere leefomstandigheden voor mensen onderaan de maatschappij (voor kinderen in het bijzonder). Daarnaast werken Bridgeman coaches via de stichting met o.a. slachtoffers van loverboys en oorlogsveteranen. Bridgeman Foundation brengt de donaties eigenhandig naar het betreffende project.

Het bestuur

Bestuursstructuur en bestuursleden van de Stichting Bridgeman Foundation:

De rechtspersoon van de organisatie is een Stichting met de volgende bestuursleden:

Voorzitter: Robert Bruggeman
Secretaris: Jesssica Griekspoor
Penningmeester: Johan Broersma

De werkzaamheden gebeuren op vrijwillige basis zonder een beloningscomponent, alleen onkosten kunnen worden vergoed door de stichting. Voor expertise in projecten kan gebruik gemaakt worden van derde partijen op inhuurbasis.

Alle bestuurders van de Bridgeman Foundation krijgen uitsluitend de onkosten vergoed, die zij maken om het project werk te kunnen verrichten.. ieronder vallen reis – en verblijfskosten naar projecten en administratiekosten voor de stichting. Alle werkzaamheden gebeuren op vrijwillige basis zonder een beloningscomponent. Voor meer details kunnen de statuten opgevraagd worden bij het secretariaat van de stichting.

Eventueel wordt voor het maken van bewustwordingsdocumentaires of andere benodigde competenties een derde partij ingehuurd,, voor bijvoorbeeld het noodzakelijke professionele camerawerk.

Voor de projecten reizen , indien nodig, de medewerkers van Bridgeman Foundation en de coaches opgeleid door Bridgeman naar de gebieden of stichtingen waar de projecten plaatsvinden. Van te voren wordt getoetst of het geld ook bij de beoogde doelgroep terecht komt. Met lokale begeleiders wordt medeverantwoordelijkheid geregeld voor het welslagen van de projecten.

Voor aanvang van het project gaat er een nieuwsbrief (per mail) uit naar al onze donateurs. Er worden via persoonlijke e – mails wervingsacties gehouden onder donateurs, die de nodige financiering voor het project bijeenbrengen.

Via de website worden zij op de hoogte gehouden van de voortgang en de resultaten. Dit ondersteunt met foto – en video materiaal.

Ieder project wordt afzonderlijk door het bestuur geëvalueerd en als bijlage aan het jaarverslag op de website toegevoegd.

Met regelmaat worden er resultaten gepubliceerd op de website voor het bekend worden van de Bridgeman Foundation en de projecten waar zij zich voor inzet.

Deel dit!